Regulamin


Regulamin sklepu

§ 1. Postanowienia ogólne Usługa dostępu do płatnych oraz bezpłatnych treści (w postaci materiałów wideo dostępnych w Serwisie, materiałów MP3, książek,ebooków, cd,dvd, listów, maili, konsultacji, szkoleń,warsztatów) dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez firmę ANGELINA PIECHOWSKA z siedzibą Sutton Coldfield,  Stephens Road, B76 2TS zwaną dalej Angelina Piechowska

1. Świadczenie Usługi w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej “Regulamin”).

2. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Serwisie.

3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.

5. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 2. Definicje

1. Serwis – serwis internetowy porozmawiajmyotobie.pl znajdujący się pod tym adresem internetowym i ewentualnie innymi adresami internetowymi, na który składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników oraz funkcjonalności (katalog).

2. Katalog (Kategorie) – funkcjonalność Serwisu umożliwiająca w szczególności wyszukiwanie, sortowanie i wyświetlanie opisów Produktów.

3. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, w tym w szczególności uzyskująca Dostęp do Usługi w Serwisie odpłatnie bądź bez uiszczania opłaty. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Usługa, Dostęp do usługi – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Serwisu obejmująca dostęp do Katalogu i bezpłatną lub odpłatną prezentację Produktów świadczoną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Płatności za Dostęp do usługi płatnej można dokonać dostępnymi w Serwisie metodami. Dostęp do płatnej Usługi kończy się w momencie upływu czasu trwania uzyskanej licencji na korzystanie z danego Produktu. Okres trwania danej licencji uzależniony jest od sposobu płatności i komunikowany w Serwisie przy opisie form płatności. Dostęp do Usługi, która nie podlega opłatom uzyskiwany jest przez Użytkownika poprzez otwarcie odpowiedniej strony WWW Serwisu.

6. Produkt – przedmiot świadczonej Usługi w Serwisie lub za jego pośrednictwem objęty ceną wskazaną przy jego prezentacji w Serwisie. Produkt może być także dostępny bezpłatnie, co zostanie odpowiednio wskazane przy jego prezentacji w Serwisie. Dostępność danego Produktu może być limitowana.

7. Materiał – streaming video lub audio, książka czy ebook, cd czy dvd,  plik video lub audio, ebook, konsultacja on-line lub inny dostępny w postaci cyfrowej lub materialnej.

8. Serwis Facebook, Facebook – Serwis społecznościowy Facebook, prowadzony pod adresem www.facebook.com lub pod inną domeną, pod którą jest publikowany.

§ 3. Zasady dostępu do Usługi w Serwisie

1. Korzystanie z Usługi może być bezpłatne lub odpłatne.

2. Koszt płatnego Dostępu do Usługi (streamingu materiałów wideo, kursu on-line, webianaru, szkolenia on-line) określony jest każdorazowo wyraźnie przy danym Produkcie oferowanym w Serwisie.

3. Cena podana przy każdym Produkcie w Serwisie jest wiążąca dla Użytkownika w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia Dostępu do Usługi płatnej.

4. Angelina Piechowska zastrzega sobie prawo do zmiany cen Dostępu do Usług płatnych znajdujących się w ofercie Serwisu, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się. Zmiany nie wpływają na uprzednio zakupiony przez Użytkowników Dostęp do Usługi płatnej.

5. W przypadku Dostępu do Usługi nie podlegającej opłacie Użytkownikowi mogą być wyświetlone wielokrotnie materiały reklamowe (w postaci spotów wideo lub w postaci graficznej) przed, w trakcie oraz po prezentacji produktu. Materiały reklamowe będą oddzielone od właściwej treści Produktu, stanowiącego przedmiot danej Usługi.

6. Użytkownik nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania.

7. W ramach pojedynczego Dostępu, możliwe jest odtwarzanie materiału objętego tym Dostępem wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie.

8. Angelina Piechowska zastrzega sobie prawo modyfikowania Produktów i materiałów oraz zasad korzystania z nich w Serwisie z zastrzeżeniem, że Produkty zakupione funkcjonować będą według zasad i w terminach opisanych w Regulaminie oraz w informacjach o Produktach w Serwisie, obowiązujących w momencie złożenia zamówienia Dostępu do Usługi płatnej.

9. Dostęp do oferowanych w Serwisie Produktów bezpłatnych wymaga wyłącznie posiadania systemu komputerowego, spełniającego wymogi określone w §4 niniejszego Regulaminu.

10. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie treści cyfrowych w serwisach należących do Angelina Piechowska zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez firmę Angelina Piechowska utracie prawa odstąpienia od umowy.

11. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. dnia uzyskania dostępu do Katalogu lub bezpośrednio do Produktów dostępnych w Serwisie.

12. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest:

13. W przypadku Usługi świadczonej nieodpłatnie – Użytkownik powinien zamknąć stronę www Serwisu.

14. W przypadku Usługi świadczonej odpłatnie Użytkownik przesyła jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres: Angelina Piechowska 55 Stephens Road, B76 2TS, United Kingdom, lub drogą mailowa na adres angelina@porozmawiajmyotobie.pl o przykładowej treści: „Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania treści cyfrowych”  Data zawarcia umowy: Imię i nazwisko konsumenta: Adres konsumenta: Data: Adres e-mail podany podczas rejestracji: Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą lub faksem)”.

15. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu firma niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.

16. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym firma została poinformowana o odstąpieniu od umowy.

17. Utrata prawa odstąpienia od umowy na dostarczanie treści cyfrowych – dostęp do Katalogu lub Produktów. Prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie treści cyfrowych w serwisie należącym do Angelina Piechowska zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez firmę o utracie prawa odstąpienia od umowy, tj. z momentem dostępu do Katalogu lub Produktów.

§ 4. Zasady świadczenia Usługi

1. Interoperacyjność: Dostęp i korzystanie z Usługi możliwe jest dla Użytkowników na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji oraz programu (pluginu) Microsoft Silverlight 5.1 lub jego nowszej wersji oraz Adobe Flash Player 11.X lub jego nowszej wersji. Niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej.” Obowiązkiem Użytkownika przed skorzystaniem z Usługi jest sprawdzenie czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usług przez Użytkownika należy zwrócić się do Angelina Piechowska na adres: angelina@porozmawiajmyotobie.pl

 3. Materiały dostępne w ramach Produktów posiadają polską wersję językową. W zależności od materiału może to być np. lektor w języku polskim, polski dubbing lub napisy w języku polskim wyświetlane na ekranie urządzenia.

4. Jakość odtwarzanych materiałów może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane są materiały. Firma dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług w Serwisie zgodnie z Regulaminem i spełniające wszystkie wymagania określone na stronie Serwisu należącym do Angelina Piechowska było poprawne. Jednakże firma nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do Usług (np. wskutek zablokowania Dostępu do Usługi pomimo używania jej zgodnie z Regulaminem). Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem, należy zgłaszać do Angelina Piechowska na adres angelina@porozmawiajmyotobie.pl i będą one rozpatrywane indywidualnie. Firma informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi Dostęp do Usług w Serwisie.

5. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu, oferującego Usługi oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, skutkują nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do Usługi oraz podjęciem stosownych kroków prawnych. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w Serwisie są zabronione.

6. Ze względu na niezależne od firmy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, firma nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.

7. Prawami autorskimi do treści i materiałów zawartych w Serwisie w zakresie funkcjonowania niniejszego Serwisu dysponuje Angelina Piechowska bądź inny podmiot, od którego Angelina Piechowska uzyskała odpowiednią licencję. 8. Firma informuje, iż podczas korzystania z Portalu należącym do Angelina Piechowska w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane “cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu należącym do Angelina Piechowska . W plikach “cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji. 9. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Ochrony Prywatności.

§ 5. Reklamacje

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.

2. Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych dotyczących Dostępu do Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jak również reklamacje dotyczące realizacji Usługi należy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta na adres: angelina@porozmawiajmyotobie.pl

3. Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą przez firmę na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez firmę zgłoszenia reklamacji. 4. Angelina Piechowska zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu o nie więcej niż 10 dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Angelina Piechowska (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).

5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na kontakt podany przez Użytkownika podczas składania reklamacji.

§6. Płatności

Sklep udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za zamówione Towary:

- płatności kartą płatniczą za pośrednictwem systemu Pay Pal https://www.paypal.com/pl/weba...

Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: Firma PayPal Inc. jest firmą macierzystą firmy PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. Jej siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia.

- płatności elektroniczne za pośrednictwem systemu Przelewy24 https://www.przelewy24.pl

Serwis Przelewy24 jest jednym z wielu serwisów internetowych poznańskiej Grupy DialCom24, w ramach której PayPro SA - Agent Rozliczeniowy - prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na podstawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego Nr 1/2011 z dnia 1.04.2011 r. oraz świadczy usługi płatnicze w charakterze krajowej instytucji płatniczej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10.06.2014 r., wpisanej do rejestru usług płatniczych wraz z DialCom24 Sp. z o.o - Agentem Płatniczym - pod numerem IP24/2014 (dostępnym na https://erup.knf.gov.pl/View/). Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego

- płatność przelewem bezposrednio na konto Właściciela Sklepu po uprzednim ustaleniu tej formy platności z Właścicielem Sklepu

4. Dokonując zapłaty za Towar lub Usługę Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych.

5. Do każdego Zamówienia wystawiany jest rachunek w wersji elektronicznej na życzenie Klienta.

§7. KOSZTY I TERMIN DOSTAWY

1. Dostawy Towarów są realizowane na terenie:

- Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej

- na terenie UK za pośrednictwem Royal Mail

- do pozostałych krajów europejskich za pośrednictwem Poczty Polskiej.

2. Dostawy Towarów do krajów poza wymienionymi powyżej odbywają sie jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

3. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo zmiany Dostawcy Towarów.

3. Koszty dostawy podane są do wiadomości Klienta w Koszyku przed wysłaniem przez niego Zamówienia.

4. Opłaty za opakowanie są wliczone w koszty wysyłki.

5. Koszty dostawy zostały skalkulowane w oparciu o wagę produktów i przedstawiają sie nastepująco:

a) Koszty dostawy książek na terenie Polski wynoszą:

- 1 szt. – 8,50 PLN

- 2 szt – 15,90 PLN

- od 3 szt. – 19,90 PLN

b) koszt dostawy produktów na nośniku elektronicznym na terenie Polski (DVD, Cd-Audio,itp) wynosi:

- do 4 szt. – 8,50 PLN

- od 5 do 8 szt – 14,80 PLN

- powyzej 8 szt. – 19,90 PLN

c) Koszty dostawy produktów na terenie UK wynosi 15,90 PLN za szt.

d) Koszty dostawy produktów na terenie pozstalych krajow UE wynosi 49,90 PLN

5. Dostawa produktów w wersji elektronicznej odbywa sie w następujący sposób

- wszystkie produkty elektroniczne przechowywane sa w serwisie www.dropbox.com

- Klient po zakupienia produktu w wersji elektronicznej i po opłaceniu Zamówienia otrzyma link do pliku przesyłany drogą email’ową na email wskazany przez Klienta w momencie składania Zamówienia

- produkt elektroniczny należy sciągnać I zapisać w ciagu 72 h od momentu otrzymania linku. Po tym terminie link stanie sie nieaktywny

 - produkt może być pobrany maksymalnie 3 razy z przesłanego linku

6. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z podania błędnego adresu wysyłki ponosi Klient. Ponowna realizacja przesyłki w takim przypadku odbywa się po wyłącznie uregulowaniu wszelkich dodatkowych płatnosci przez Klienta.

 

 

§8. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. W przypadku Usług możliwe jest Zamienienie na wniosek Klienta

2. Właściciel Sklepu w uzasadnionych przypadkach – z przyczyn losowych od niego niezależnych, zastrzega sobie możliwość zmiany terminu świadczenia takiej Usługi, jaką jest szkolenie lub sesja coachingowa, pod warunkiem jednakże, iż nowy termin świadczenia tejże Usługi ustalony zostanie wspólnie przez Właściciela Sklepu oraz Klienta.

3. W przypadku takiej Usługi jak szkolenie lub konsultacja Klient, który nabył daną Usługę uprawniony jest do zmiany terminu jej świadczenia na inny, dostępny w ramach oferty Sklepu, pod warunkiem, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Właścicielowi Sklepu na adres e-mail angelina@porozmawiajmyotobie.pl nie później niż na 14 dni przed pierwotnym (oryginalnym) terminem świadczenia Usługi, a także pod warunkiem, iż Właściciel Sklepu będzie dysponował wolnymi miejscami we wskazanym przez Klienta, nowym terminie świadczenia danej Usługi.

Zmiana terminu świadczenia przez Klienta na inny jest objęta kosztami administracyjnymi w wysokości: 50 zł brutto za konsultacje; 50 zł brutto za jednodniowe szkolenie; 100 zł brutto za dwudniowe szkolenie i 50 zł za każdy kolejny dzień szkolenia jeśli jest ono kilkudniowe.

Nieobecności na szkoleniu lub konsultacji, bez uprzedniej zmiany terminu powoduje przepadnięcie Usługi.

Jeśli Klient nie poinformuje Właściciela Sklepu o swojej nieobecności na szkoleniu lub sesji coachingowej, jego bilet przepada.

4. W przypadku takiej Usługi jak szkolenie lub konsultacja Klient, który nabył Usługę uprawniony jest do wskazania innego uczestnika, który zamiast niego weźmie udział w danym szkoleniu lub w konsultacji, pod warunkiem jednakże, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Właścicielowi Sklepu na adres e-mail angelina@porozmawiajmyotobie.pl  nie później niż na 2 (dwa) tygodnie przed terminem świadczenia Usługi. W sytuacji, o której mowa powyżej, Klient, który zakupił daną Usługę traci prawo do jej świadczenia bezpośrednio na jego rzecz, w innym, późniejszym terminie.

5. Klient składając Zamówienie na Usługę wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach oraz nagraniach audiowizualnych pochodzących z poszczególnych szkoleń lub konsultacji, w dowolny sposób – w tym poprzez zamieszczanie na stronach Sklepu, w serwisach społecznościowych czy w sieci Internet, dla celów promocyjnych lub reklamowych samego Sklepu lub sprzedawanych w jego ramach Towarów bądź Usług. Zgoda, o której mowa powyżej może być przez Klienta odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Właściciela Sklepu, tj. angelina@porozmawiajmyotobie.pl

6. W przypadku zakupu szkolenia na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego szkolenia. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej uczestniczącej w szkoleniu, zgodnie z ust. 5.

7. Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,

c) niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),

d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,

e) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

 

§9. Postanowienia końcowe

1. ZGADZASZ się i rozumiesz że Angelina Piechowska (Angelina Piechowska lub każda posiadana strona lub portal nie jest odpowiedzialna za Twoje wyniki i nie daje żadnych rekomendacji ani gwarancji co do jakiekolwiek rezultatów. Zawsze będzie istnieje prawdopodobieństwo, że Twoje działania nie przyniosą oczekiwanych rezultatów i nie ma żadnej gwarancji, że uzyskasz rezultaty podobne do przedstawionych. Informacje na stronie są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ani indywidualnej porady. Wszelkie decyzje i działania podejmujesz na własną odpowiedzialność.

§7. Zmiany Regulaminu 1. Angelina Piechowska. zastrzega sobie, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. 2. Do zakupionych Produktów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie złożenia żądania zakupu Dostępu do Usługi. 3. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Użytkownika do Serwisu. 4. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej. 5. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja w Serwisie po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

REGULAMIN SZKOLEŃ/ WARSZTATÓW

1. Definicje.Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniższe zwroty i wyrażenia, oznaczają one:a) Angelina Piechowska, prowadząca działalność gospodarczą (selfemployed) pod  nazwą Angelina Piechowska Stephens Road, Sutton Coldfield, Birmingham dostawca produktów i/lub usług wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym upoważniony do przyjmowania zapłaty za produkty i/lub usługi określone formularzem).b) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zamawiająca produkty i/lub usługi wskazane w Formularzu zgłoszeniowym.c) Umowa – zaakceptowany i podpisany przez klienta formularz zgłoszeniowy wraz z niniejszym regulaminem.d) Regulamin - zbiór zasad regulujących stosunek prawny firmy Angelina Piechowska oraz Klienta, będący integralną częścią Formularza zgłoszeniowego.e) Wydarzenie - wydarzenie wskazane w wypełnionym formularzu.f) Grupa klientów -  więcej niż jeden klient zgłoszony bądź na podstawie skierowania na szkolenie przez ten sam podmiot (Klienta), bądź  poprzez oświadczenie złożone Angelina Piechowska, iż wskazane osoby stanowią grupę Klientów w rozumieniu niniejszego regulaminu.1. Klient  oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, przyjmuje do wiadomości, że wspólnie stanowią one Umowę pomiędzy Klientem a Angelina Piechowska.2. Klient obowiązuje się zapłacić Angelina Piechowska za zamówione produkty i/lub usługi kwotę w wysokości podanej w ofercie oraz w terminie zakupu usługi.4. Wyrażenie zgody na postanowienia formularza i Regulaminu są równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby uczestniczącej w wydarzeniu, w tym za pomocą aparatu fotograficznego oraz umieszczenia jego wizerunku we wszelkich materiałach cyfrowych oraz drukowanych, w celu prowadzanie działalności informacyjnej, marketingowej, w tym na profilu Facebook Angelina Piechowska czy Porozmawiajmy o Tobie, a także na wszelkich innych portalach elektronicznych.5. W przypadku zakupu szkolenia na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego szkolenia. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej uczestniczącej w szkoleniu, zgodnie z ust. 4.3. Odstąpienie od umowy.1. Klient może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wymaga poinformowania Angelina Piechowska na adres mailowy angelina@porozmawiajmyotobie.plOdstępując od umowy Klient może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumentach z 30 maja 2014 r. (Dz. U. Z 2014 poz. 287 z późn. zm.)3. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Angelina Piechowska niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.4. W przypadku odstąpienia od umowy Angelina Piechowska zwróci klientowi wpłaconą kwotę w ciągu czternastu (14) dni od dnia otrzymania odstąpienia.5. W przypadku nieuczestniczenia w zakupionym Wydarzeniu, które się odbyło w terminie zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tym Wydarzeniu, chociażby Angelina Piechowska organizowała nowe Wydarzenie. Angelina Piechowska nie jest przy tym zobowiązana do zwrotu jakichkolwiek kwoty zgłoszonym uczestnikom.4. Zmiana terminu wydarzenia.1. Klient ma możliwość przeniesienia terminu wydarzenia po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 50,00 zł za przeniesienie terminu uczestnictwa w przypadku wydarzenia 1 dniowego, lub 100,00 zł w przypadku dwudniowego i odpowiednio 50,00 zł za każdy dzień, gdyby wydarzenie trwało dłużej niż 2 dni.2. Przeniesienie terminu uzależnione jest od posiadania przez Angelina Piechowska wolnych miejsc na Wydarzenie.3. W przypadku braku dodatkowych terminów danego wydarzenia istnieje możliwość zmiany zakupionego wydarzenia na inne dostępne w aktualnej ofercie Angelina Piechowska, pod warunkiem wyrównania różnicy w cenach przez Klienta. Nadpłaty wynikające z zakupionych wcześniej szkoleń nie będą zwracane. O tym czy dany przypadek jest uzasadniony decyduje Angelina Piechowska.5. Anulowanie oraz zmiany usług przez Angelina Piechowska.1. Angelina Piechowska  może odwołać Wydarzenie, z powodów niezawinionych przez Angelina Piechowska oraz wystąpienia siły wyżej, w tym choroby Prowadzącego, zawiadamiając o tym Klienta na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej.2. W przypadku, o którym mowa powyżej, Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w części dotyczącej odwołanego Wydarzenia oraz do żądania zwrotu kwoty wpłaconej za odwołane Wydarzenie w terminie trzydziestu (30) dni od chwili zawiadomienia o odwołaniu Wydarzenia.3. Angelina Piechowska zastrzega sobie prawo, zmiany daty, czasu, oraz miejsca Wydarzenia.4. Angelina Piechowska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Klientów związane z przełożeniem bądź odwołaniem Wydarzenia powstałych z powodów niezawinionych przez Angelina Piechowska lub na wskutek działania siły wyższej.5. Angelina Piechowska zastrzega sobie prawo odstąpienia odmowy gdy klient dostarcza i przekazuje treści zabronione przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwe lub wulgarne, nawołujące do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. Punkt regulaminu dotyczy wszelkich kanałów komunikacyjnych m.in drogą mailową, czy w sposób werbalny.7. Angelina Piechowska zastrzega sobie prawo do odmowy klientowi uczestnictwa w szkoleniu/warsztacie gdy klient dostarcza i przekazuje treści zabronione przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwe lub wulgarne, nawołujące do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.8. Przeniesienie prawa.1. Przeniesienie prawa, do skorzystania z zakupionego Wydarzenia na wskazaną osobę możliwe jest pod warunkiem powiadomienia Angelina Piechowska najpóźniej na 14 dni roboczych przed planowanym terminem Wydarzenia.2. Powiadomienie o, którym mowa w pkt. 6 powinno zawierać:a) imię i  nazwisko oraz numer telefonu osoby chcącej przenieś prawa na inną osobę,b) planowany termin wydarzenia,c) imię i nazwisko  numer telefonu oraz adres e-mail osoby, na którą przenoszone są prawa.3. Powiadomienie o, którym mowa w punkcie poprzedzającym powinno zostać dokonane za pomocą poczty elektronicznej na adres angelina@porozmawiajmyotobie.pl4. Angelina Piechowska zastrzega sobie prawo uwzględnienia powiadomienia dokonanego z naruszeniem terminu określonego w niniejszym postanowieniu. Uwzględnię powiadomienia dokonanego z naruszeniem terminu zależy jedynie od woli Angelina Piechowska i nie wymaga uzasadnienia.9. Dostarczenie produktów i/lub usług.1. Dokonanie zapłaty w pełnej wysokości, upoważnia Klienta do otrzymania produktów i/lub usług.2. Angelina Piechowska nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia lub niedostarczenie produktów, wynikających z podania przez Klienta błędnych danych kontaktowych.10. Własność intelektualna.1. Prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z produktem i/lub usługą, są własnością Angelina Piechowska. Prawa własności intelektualnej w tym zakresie nie są przenoszone na Klienta.2. Materiały przekazane lub udostępnione Klientowi mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Klient nie ma prawa powielać materiałów oraz  przekazywać materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów stanowiących własność intelektualną Angelina Piechowska osobom trzecim.3. Klient nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania przebiegu usługi za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.4. Klient może robić zdjęcia w czasie wydarzeń, w których sam uczestniczy. Zdjęcia te Klient może wykorzystywać tylko w celach prywatnych. W szczególności zaś Klient nie może wykorzystywać zrobionych zdjęć w celach komercyjnych. 5. Zabronione jest prowadzenie przez Klienta szkoleń o treści opartej na wiedzy zdobytej w trakcie wydarzeń, a także stosowanie podobnej do wydarzeń organizowanych przez Angelina Piechowska formuły, czy scenariuszy.11. Postanowienia końcowe.1. Stosunek prawny łączący strony określają postanowienia niniejszej Umowy. 2. Do umowy znajdują zastosowanie zasady i warunki przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 3. Angelina Piechowska nie gwarantuje rezultatów skorzystania przez Klienta z produktów  i/lub usług, oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podejmowanych przez Klienta działań będących efektem skorzystania przez Klienta z usług i/lub produktów Angelina Piechowska. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Szkoleń, zastosowanie mają w pierwszej kolejności Regulamin dostępny na stronie http://porozmawiajmy-o-tobie.shoplo.com


Regulamin Serwisu Internetowego


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów